Company Logo
Dzisiaj jest 25 lutego 2018r.

REGULAMIN PRZYZNAWANIA STYPENDIUM ZA WYNIKI W NAUCE I OSIĄGNIĘCIA SPORTOWE DLA UCZNIÓW ZABRZAŃSKIEGO CENTRUM KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO I ZAWODOWEGO

 

Regulamin opracowano w oparciu o: Ustawę z dnia 16.12.2004 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty i ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2004r., nr 281, poz. 2781)

 1. 1.Świadczeniami pomocy materialnej o charakterze motywacyjnym są:

- stypendium za wyniki w nauce lub za osiągnięcia sportowe;

- stypendium Prezesa Rady Ministrów;

- stypendium ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania;

- stypendium ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego.

 1. 2.Uczniowi może być przyznana jednocześnie pomoc materialna o charakterze socjalnym i motywacyjnym.
 2. 3.Uczniowi przysługuje prawo do pomocy materialnej ze środków przeznaczonych na ten cel w budżecie państwa lub budżecie właściwej jednostki samorządu terytorialnego.
 3. 4.Dyrektor szkoły może udzielić stypendium za wyniki w nauce lub za osiągnięcia sportowe.
 4. 5.Stypendium za wyniki w nauce może być przyznane uczniowi, który:

- uzyskał średnią ocen co najmniej 4,0;

Przyjmuje się 2 progi wartości stypendium:

-       I średnia ocen - 4,0 – 4,5   (może nastąpić przesunięcie do II grupy,

po uwzględnieniu aktywności ucznia w szkole),

-       II - średnia ocen - 4,51 – 6,0.

- otrzymał co najmniej dobrą ocenę zachowania w semestrze poprzedzającym semestr, w którym przyznaje się stypendium;

- aktywnie uczestniczy w życiu szkoły tzn. aktywnie pracuje w samorządzie klasowym, szkolnym, bierze udział w konkursach szkolnych i zawodach sportowych, pracuje w kole wolontariatu itp. formy działalności).

Decyzje o wysokości stypendium i przesunięciach w grupie „za aktywność” ustala Dyrektor Szkoły, po zasięgnięciu opinii Komisji Stypendialnej i Rady Pedagogicznej.

 


 1. 6. Stypendium za osiągnięcia sportowe może być przyznane uczniowi, który:

- uzyskał średnią ocen co najmniej 4,0;

- otrzymał co najmniej bardzo dobrą ocenę z wychowania fizycznego;

- dobrą ocenę zachowania;

- osiąga wysokie wyniki we współzawodnictwie sportowym na szczeblu co najmniej międzyszkolnym.

 1. 7.O przyznanie stypendium za wyniki w nauce lub za osiągnięcia sportowe uczeń może ubiegać się nie wcześniej niż po ukończeniu pierwszego semestru w danym typie szkoły.
 2. 8.Stypendium za wyniki w nauce lub za osiągnięcia sportowe jest wypłacane raz w semestrze i nie może przekraczać kwoty stanowiącej dwukrotność miesięcznego zasiłku rodzinnego (art. 6 ust. 2, pkt. 2 ustawy z dnia 28.11.2003 r. o świadczeniach rodzinnych).
 3. 9.Wniosek o przyznanie stypendium za wyniki w nauce lub za osiągnięcia sportowe wychowawca klasy składa do Komisji Stypendialnej.
 4. 10.Wniosek zostaje zaopiniowany przez Komisję Stypendialną oraz Radę Pedagogiczną.
 5. 11.Zaopiniowany wniosek Komisja Stypendialna składa Dyrektorowi szkoły, który podejmuje ostateczna decyzję.
 6. 12.Stypendium za wyniki w nauce lub za osiągnięcia sportowe wypłacane jest raz w semestrze.
 7. 13.Wysokość stypendium ustala Dyrektor szkoły po zasięgnięciu opinii Komisji Stypendialnej i Rady Pedagogicznej, w ramach środków przyznanych przez organ prowadzący na ten cel w budżecie szkoły.
 8. 14.Z posiedzenia Komisji Stypendialnej sporządza się protokół.
 9. 15.Komisja Stypendialna posiada wzór wniosku stypendialnego.
 10. 16.Regulamin wchodzi w życie z dniem 3.01.2010.

 

Archiwum ZCKOiZ
Copyright © 2011 ZCKOiZ. Stworzone dzięki Joomla. Realizacja Rzet®2011

Open source productions